رئیس اداره ورزش های آبی و توپی

خانم ریتا کهن دژ

کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی