اداره اموردانشجویی

رئیس اداره : آقای مصطفی تیره کار

وظایف مربوطه:

کلیه امور مربوط به نقل و انتقال دانجویان که از طریق سامانه منادا(نقل  انتقالات دانشگاه آزاد)ثبت نام می نمایند.

بررسی وضعییت تحصیبلی

اعلام نظر به درخواستها

معرفی به دانشکده ها

ارسال لیست دروس و ثبت انصراف و ....