رئیس اداره مجموعه های سرپوشیده و رو باز

رئیس اداره:

آقای عقیل آقام علیزاده

کارشناس ارشد تربیت بدنی-مربی فوتبال درجه cآسیا