اداره کل امور ورزشی

2-برنامه ریزی رفاهی و ورزشی جهت رفاه حال اعضای هیات علمی و کارکنان به شرح ذیل تصویب گردید:

الف- برنامه کلاسهای آمادگی جسمانی و استخر برادران - از ساعت 17 لغایت 18:30 روزهای زوج(شنبه-دوشنبه-چهارشنبه)
ب- برنامه کلاسهای آمادگی جسمانی و استخر خواهران - از ساعت 17 لغایت 18:30 روزهای فرد(یکشنبه – سه شنبه)
ج- برنامه کلاسهای آمادگی جسمانی و استخر خواهران و فرزندانشان - از ساعت 15 لغایت 17:30 روزهای پنج شنبه
د- برنامه کلاسهای آمادگی جسمانی و استخر برادران و فرزندانشان - از ساعت 18 لغایت 20:30 روزهای پنج شنبه