مدیریت امورفرهنگی و فوق برنامه

مدیرامورفرهنگی و فوق برنامه

میترا خالقی

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی و آموزشی