نشریات دانشجویی

کارشناس رابط نشریات دانشجویی

:آمنه گنجی

کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

 

نشریه دانشجویی دانشمند

صاحب امتیاز : مهرنوش عاقلی فر

مدیر مسئول : مهرنوش عاقلی فر

 

 

   

نشریه دانشجویی حیان

صاحب امتیاز : کانون حیان

مدیر مسئول : سعید بی طرف

   

نشریه دانشجویی پیام عدالت

صاحب امتیاز : دلارام امینی آریا

مدیر مسئول : دلارام امینی آریا

   

نشریه دانشجویی چکاوک

صاحب امتیاز : سعیده خجسته پور

مدیر مسئول : سعیده خجسته پور

   

نشریه دانشجویی عرش

صاحب امتیاز : علیرضاعلیپور

مدیر مسئول : علیرضا علیپور

   

نشریه دانشجویی فروردین

صاحب امتیاز : روشن نوروزی

مدیر مسئول : روشن نوروزی

   

نشریه دانشجویی بقچه

صاحب امتیاز : کانون کاوش

مدیر مسئول : بشری قربانی

   

نشریه دانشجویی داروگ

صاحب امتیاز : صدرا سلیمانی

مدیر مسئول : امیرحسین تاجیکی

   

نشریه دانشجویی ذکر

صاحب امتیاز : ارغوان قاضی زاده

مدیر مسئول : ارغوان قاضی زاده

   

نشریه دانشجویی فراز

صاحب امتیاز : امیرحسین حمزه

مدیر مسئول : امیرحسین حمزه

   

نشریه دانشجویی قبله عشق

صاحب امتیاز :امیرعلی عسگریان

مدیر مسئول : امیرعلی عسگریان

   

نشریه دانشجویی نورا

صاحب امتیاز : شهلا امید سیدلر

مدیر مسئول : شهلا امید سیدلر

   

نشریه دانشجویی بیان

صاحب امتیاز :خدیجه تاجر

مدیر مسئول خدیجه تاجر

   

نشریه دانشجویی بشارت

صاحب امتیاز : فرشید آرامجو

مدیر مسئول :فرشید آرامجو

   

نشریه دانشجویی معراج

صاحب امتیاز :سحرکبیری

مدیر مسئول : سحرکبیری

   
شریه دانشجویی ریحانه

صاحب امتیاز : مریم اسکندریان

مدیر مسئول : مریم اسکندریان

   
شریه دانشجویی کافه خبر

صاحب امتیاز : اعظم علم زاده

مدیر مسئول : اعظم علم زاده

   

نشریه دانشجویی حسنا

صاحب امتیاز : فاطمه حفیظی

مدیر مسئول : فاطمه حفیظی

   

نشریه دانشجویی سرزمین من

صاحب امتیاز :زهره ابراهیمی

مدیر مسئول :زهره ابراهیمی

   

نشریه دانشجویی نگاه نو به جامعه

صاحب امتیاز :علیرضا کاری خامنه

مدیر مسئول :علیرضا کاری خامنه

   

نشریه دانشجویی آمانج

صاحب امتیاز :آراس رسایی

مدیر مسئول:آراس رسایی

 
   

نشریه دانشجویی صدای دانشجو

صاحب امتیاز :سعیددریایی تبار

مدیر مسئول:مهدی سلوکی