اداره امور رفاه و تغذیه

رئیس اداره رفاه و تغذیه:

معصومه محسنی، کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی

وظایف محوله:

تهیه و تنظیم برنامه غذایی و اعلام آمار هفتگی

نظارت بر فعالیت پیمانکاران انتشارات و بوفه ها

برگزاری مزایده در سطح دانشگاه و انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد با آنها

تهیه و تدارک غذا برای مراسمات خاص و همایشها

بازرسی از بوفه و انتشارات دانشکده ها

تنظیم صورت وضعیت غذای نیمروزی

نظارت بر اجرای صحیح طرح اتوماسیون و کنترل آمار غذای تمام دانشکده ها

نظارت کامل و دقیق بر اجرای تمام مراحل تهیه و توزیع غذای نیمروزی و غذای آزاد