مدیرخدمات دانشجویی

مدیر خدمات دانشجویی :

 

معصومه محسنی

 

اطلاعیه حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی واحد تهران مرکزی

در راستای تسریع در خدمتگزاری بیشتر به دانشجویان عزیز که مشمول تخفیف شهریه منطبق بخشنامه شماره 45604/10 مورخ 4/7/94 می باشند ( اعم از بیماران خاص ، خانواده محترم ایثارگران ، جانبازان و... خانواده هایی که دو یا چند دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند ) و نظم بخشی به سیستم مالی دانشگاه خواهشمند است در دوره زمانی مصوب « کمیته تخفیف شهریه دانشجویی » به شرح زیر نسبت به تقاضا با مدارک مثبته اقدام فرمایید .

در صورت توضیحات بیشتر لطفاً به روسای محترم خدمات دانشجویی فرهنگی دانشکده خویش که مسئول دریافت مدارک ، تکمیل و جمع آوری فرم ها هستند مراجعه فرمایید .

 

مدارک لازم جهت تخفیف شهریه

بیماریهای خاص ، ایثارگران ، جانبازان و ...

-نامه از ارگان و سازمان مربوطه

-پرینت انتخاب واحد همان نیمسال تحصیلی

خانواده هایی که دو یا چند دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند

-اصل و کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضی تخفیف

-پرینت انتخاب واحد دانشجویان تهران مرکز مربوط به همان نیمسال تحصیلی

-گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان واحدهای دیگر دانشگاه آزاد که ممهور واحد مربوط به همان نیمسال تحصیلی

 

 

دوره زمانی لازم جهت تحویل مدارک تخفیف شهریه

جهت نیمسال اول هر ترم

از 20/6/               لغایت 30/8

جهت نیمسال دوم هر ترم

از 15/1/                 لغایت 31/2

 

توجه : تقاضاهای درخواستی در خارج از دوره زمانی فوق قابل رسیدگی نمی باشد و به ترم بعدی آن موکول می گردد و نتیجه نهایی اعمال تخفیف با مدیران مالی دانشکده می باشد .