اداره امور مشمولین

رئیس اداره امورمشمولین:جناب آقای مجتبی پورعظیمی

انجام کلیه امور محوله نظام وظیفه دانشجویان اعم از :

مشمول و غیر مشمول

درخواست و صدور معافیت تحصیلی از پلیس 10+ و لغو معافیت تحصیلی جهت انجام خدمت سربازی

اخذ معافیت داِئم و تائید درخواست خروج از کشور دانشجویان در سایت نظام وظیفه