کمیته های انضباطی

کارشناس مسئول مربوطه:خانم اعظم قادری

تحصیلات : کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

کارشناس اموردانشجویی/مسئول کمیته های انضباطی و تجدید نظردانشجویی