بهداشت و درمان

 برگزاری سخنرانی تحت عنوان  « مفهوم شناسی کارکرد هنجار در روانشناسی بالینی  »  در مجتمع ولیعصر (عج )واحد تهران مرکزی

به همت اداره بهداشت و درمان معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد تهران مرکزی سخنرانی تحت عنوان« مفهوم شناسی کارکرد هنجار در روانشناسی بالینی » با حضور استادان و دانشجویان رشته روانشناسی در روز یکشنبه مورخ 5/10/95 در مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج ) برگزار گردید . در این سخنرانی آقای دکتر فریبرز عراقی رئیس دانشکده علوم انسانی و روانشناسی واحد علوم و تحقیقات در خصوص اصطلاح هنجار به لحاظ مفهوم شناسی و هنجارها در حیات انسان سخنانی را مطرح نمود . ایشان ضمن اشاره به این مطلب که هنجارها نقشی بیش از تصویر ایفا می کنند که در چارچوب دروس تخصصی روانشناسی بالینی ، علوم تربیتی و در نظریه های جامعه شناختی ترسیم می شود اظهار داشت : دامنه تاثیر هنجارها به گستردگی تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد است و شناسائی هنجارهای موجود در جامعه و زندگی افراد ، بررسی نحوه تاثیر آنها در هدایت افعال فردی و اجتماعی و آسیب شناسی هنجارها به ویژه با توجه به تسلط روز افزون ، رسانه ها و وابستگی علمی جامعه ایران به غرب ، به ضرورتی جدی تبدیل شده است . وی تصریح کرد : برآوردن این ضرورت ، نیازمند بررسی و فهم اصطلاح هنجار و کارکردهای آن برای زندگی انسان است . ایشان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اصول فرآیند و ادراک ، به بررسی مدل های نظری کارکردهای سه گانه هنجار برای افعال انسان پرداخت . سخنران در انتها به پرسش های مطرح شده پاسخ گفت .