اخبار تصویری - آرشیو

برگزاری پنجمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی  واحد تهران مرکزی

برگزاری پنجمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد تهران مرکزی

به همت معاونت دانشجوئی و فرهنگی واحد تهران مرکزی پنجمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی واحد تهران مرکزی با حضور معاون دانشجوئی و فرهنگی ، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران ، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی ، آقای دکتر عباسلو عضو حقوقی ، خانم دکتر منصوری از اعضای هیات علمی و نماینده نشریات دانشجوئی آقای دریایی تبار در روز یکشنبه مورخ ۸/۱۰/۹۸ برگزار گردید .. در این جلسه مجوز فعالیت ۳ نشریه به نام های «آفتاب » متعلق به کانون هور در زمینه فرهنگی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی احسان طاهری دانشجوی رشته مهندسی پزشکی ، « غایت» در زمینه ادبی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی وحید میسمی دانشجوی رشته روانشناسی و «تابش » در زمینه سیاسی به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد حسنی دانشجوی علوم سیاسی صادر گردید . همچنین درخواست صدور مجوز انتشار نشریات الکترونیکی برای تمام نشریات دانشجویی واحد مطرح و موافقت گردید از این پس تمام نشریات مکتوب دارای مجوز واحد در صورت تمایل نسخه الکترنیکی نشریه را نیز منتشر نمایند. ضمنا"مقرر گردید به منظور تقویت نشریات دانشجویی واحدیک دوره کارگاه آموزشی کاربردی با حضور خانم دکتر بیتا شاه منصوری و آقای دکتر عباسلو صاحب نظران این حوزه با فعالین نشریات دانشجویی برگزار گردد. معاونت دانشجویی ،فرهنگی

ادامه مطلب