نشریه دانشجویی دانشمند

صاحب امتیاز : دانشکده علوم پایه

مدیر مسئول : مهرنوش عاقلی فر

   

نشریه دانشجویی حیان

صاحب امتیاز : کانون حیان

مدیر مسئول : سعید بی طرف

   

نشریه دانشجویی پیام عدالت

صاحب امتیاز : دلارام امینی آریا

مدیر مسئول : دلارام امینی آریا

   

نشریه دانشجویی چکاوک

صاحب امتیاز : سعیده خجسته پور

مدیر مسئول : سعیده خجسته پور

   

نشریه دانشجویی عرش

صاحب امتیاز : دانشکده هنر

مدیر مسئول : علی سجاده چی

   

نشریه دانشجویی فروردین

صاحب امتیاز : روشن نوروزی

مدیر مسئول : روشن نوروزی

   

نشریه دانشجویی بقچه

صاحب امتیاز : کانون کاوش

مدیر مسئول : بشری قربانی

   

نشریه دانشجویی داروگ

صاحب امتیاز : صدرا سلیمانی

مدیر مسئول : امیرحسین تاجیکی

   

نشریه دانشجویی ذکر

صاحب امتیاز : دانشکده زبانهای خارجه

مدیر مسئول : ارغوان قاضی زاده

   

نشریه دانشجویی فراز

صاحب امتیاز : دانشکده فنی و مهندسی

مدیر مسئول : مهرنوش عاقلی فر

   

نشریه دانشجویی قبله عشق

صاحب امتیاز : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مدیر مسئول : مرضیه سجادی

   

نشریه دانشجویی نورا

صاحب امتیاز : دانشکده مجتمع ولیعصر(عج)

مدیر مسئول : سمیه قریشی

   

نشریه دانشجویی بیان

صاحب امتیاز : دانشکده علوم سیاسی

مدیر مسئول : مریم تقی زاده

   

نشریه دانشجویی بشارت

صاحب امتیاز : دانشکده مدیریت

مدیر مسئول : دکتر صالح اردستانی

   

نشریه دانشجویی معراج

صاحب امتیاز : دانشکده تربیت بدنی

مدیر مسئول : دکتر خزائی

   
   
   
   

 

اوقات شرعی